ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କାଟାଲଗ୍ |

ଗରମ |

ବିକ୍ରୟ

ନିମୋନିଆ PU ହୋସ୍ |

ନୂତନ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପଲିଷ୍ଟର ଟିପିୟୁ କଞ୍ଚାମାଲରେ ନିର୍ମିତ, ପାଇପ୍ କାନ୍ଥ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ସମାନ, ଆକାର ସ୍ଥିର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ଅଟେ |

ନିମୋନିଆ PU ହୋସ୍ |

ହଙ୍ଗମି କୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଜେନଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ୱେନଜୋରେ ହୁଇଟେଲି ନିମୋମେଟିକ୍ (ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍) କୋ।ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିର ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକୀକୃତ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟତ jo ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିମୋନେଟିକ୍ ଫିଟିଙ୍ଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଗଣ୍ଠି / ସଂଯୋଜକ, ପିୟୁ ହୋସ୍, PA ହୋସ୍, ଏୟାର ସିଲିଣ୍ଡର, ବାୟୁ ଉତ୍ସ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍, ସୋଲେନଏଡ୍ ଭଲଭ୍ / ୱାଟର ଭଲଭ୍, ଏବଂ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ | ରୋବଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ SMC ପ୍ରକାର, ଏୟାରଟାକ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରକାରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା ​​|ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ତାଲିକା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |

ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |

ସମ୍ପ୍ରତି

ସମ୍ବାଦ

 • ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି: ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା |

  ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପଗୁଡିକ ଅନେକ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଂଶିକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଲ୍ ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଣୁଗୁଡିକ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ...

 • ଆଖ୍ୟା: ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିମୋନିଆ ଗଣ୍ଠିର ଗୁରୁତ୍ୱ |

  ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିମୋନେଟିକ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ ne ଜ୍ଞାନିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ |ଏହି ଆନୁଷଙ୍ଗିକଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ଚାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏବଂ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ...

 • ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ |

  ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରି ର ar ଖ୍ୟ ଗତି ଯୋଗାଇଥାଏ |ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟୁଏଟର୍ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମା ...

 • ବ୍ଲୁ ହାଟ ସଂଯୋଜକ: ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସମାଧାନ |

  ବ୍ଲୁ ହାଟ ସଂଯୋଜକ: ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସମାଧାନ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ହେବାର ମହତ୍ତ୍ over କୁ ଅତିରିକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |ଏହିଠାରେ ନୀଳ ଟୋପି ଆସେସୋରିଜ୍ ଆସେ | ଏହି ଆସେସୋରିଜ୍ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ...

 • ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିମୋନେଟିକ୍ ଭଲଭ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |

  ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିମୋନେଟିକ୍ ଭଲଭ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |ଏହି ଭଲଭଗୁଡ଼ିକ ନିମୋନେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରେ |ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ, ଆମେ ନିମୋନିଆ v କ’ଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ...